JUDr. Ivo Palkoska

 

advokát

 

Kladno, Kleinerova 24/1504

 

 

 

 

 

 

Úvod
Právní služby
Vzory dokumentů
Kontakt
O kanceláři
Odkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní služby

 

JUDr. Ivo Palkoska vykonává všeobecnou právní praxi ve sporné i nesporné agendě včetně převodu nemovitostí.

V následujících oborech se zabývá zejména těmito záležitostmi:

 

Občanské právo    

zastupování před soudy

náhrady škody na zdraví

náhrady škody proti státu za nesprávný úřední postup

ochrana vlastnických práv a vypořádání podílového spoluvlastnictví

dědické právo

vymáhání pohledávek včetně škod na majetku a bezdůvodného obohacení

nájem bytů

uplatnění práv z pojistných smluv včetně nároků na odpovědnost za škody způsobené provozem dopravních prostředků

výkon rozhodnutí a exekuce

 

Trestní právo

obhajování v přípravném řízení a před soudy všech stupňů 

řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu

další otázky vykonávacího řízení 

zastupování poškozených v trestních řízeních 

rozbory a posouzení možné  trestní odpovědnosti osob

 

Rodinné právo 

rozvody manželství

vypořádání majetkových nároků po rozvodu

úpravy poměrů k nezletilým dětem

výživné pro zletilé i nezletilé osoby

nároky neprovdaných matek

 

Obchodní právo

zastupování před soudy

zakládání družstev a společností s ručením omezeným, změny statutárních orgánů a zakládajících dokumentů

právní rozbory nároků z uzavřených obchodních vztahů

řízení ve věcech obchodního rejstříku

nároky ze směnek

 

Převody nemovitostí

kupní smlouvy

darovací smlouvy

zajištění a úschovy kupních cen

řízení před katastrálním úřadem 

 

Převody bytů do vlastnictví včetně společenství vlastníků a nároků členů družstev

příprava prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodech jednotek do vlastnictví včetně návrhu řešení podílů jednotlivých vlastníků na nákladech spojených se správou a opravami společných částí domu

příprava první schůze společenství vlastníků včetně přípravy stanov 

zápisy změn do katastru nemovitostí a rejstříku společenství

 

  _________________________________________________________________________________________________________________________

Datum poslední úpravy 20.06.2013